Minőségpolitika

Minőségpolitika

 

Tanári elégedettségi kérdőív

Hallgatói elégedettségi kérdőív

 

 •  MINŐSÉGPOLITIKA
 • Küldetésnyilatkozat, az intézmény képzési céljai, alapelvek
  Az ALFA KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület alapszabályban meghatározott célja, hogy a tagsági viszonyt létesítő egyéni és társas vállalkozók gazdasági és szakmai érdekeinek védelmét, feladatainak megvalósításával ellássa, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttoktatással és munkaerő közvetítéssel a vállalkozások szakember igényeinek biztosításához hozzájáruljon.
 • Mottónk: ”Az egységes európai piacon sikeres vállalkozó a megfelelően képzett és jól tájékozott vállalkozó.”
 • Az ALFA KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület – Alfaképző KISOSZ vezetése a minőségpolitikájában kinyilvánítja a minőség iránti elkötelezettségét. Az intézmény vezetésének feladata, hogy a minőségpolitikában megfogalmazott célok valamennyi munkatárs szemléletében és napi munkájában tudatosuljanak és erről az oktató, nevelő tevékenységen keresztül a képzésben résztvevők és más partnerek egyaránt tudomást szerezzenek.
 • Az ALFA KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület Minőségpolitikája összhangban áll az intézmény képzési céljaival, munkaerő-piaci szolgáltatásaival, működési elveivel és szervezeti kultúrájával.
 • Hosszú távú célunk, hogy a régió egyik legismertebb, legjobb szolgáltatásokat nyújtó intézményévé váljunk, és az élvonalbeli pozíciónkat tartósan megőrizzük.
 • A felnőttképzési minőségpolitikát alkotó főbb céljaink a következők:
  A törvényes működés érdekében a szakképzési tevékenység, és a munkaerő-piaci szolgáltatások során a vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott előírásokat maradéktalanul betartjuk.
 • Törekszünk a tanított tudás naprakészségére, a gyakorlat orientáltságra és a hasznosítható tudás minél magasabb szintű átadására. Ügyelünk arra, hogy a képzéseinken résztvevők, a munkaerő piac által igényelt, elméleti és gyakorlati tudás birtokába kerüljenek, és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott végzettség megszerzése után az üzleti- gazdasági életben megállják a helyüket. Törekszünk arra, hogy a képzésben résztvevők a nemzetközi trendek mellett megismerjék a hazai hagyományokat is.
 • Ügyfélfogadásunk, ügyfélkapcsolati rendszerünk kialakítása során arra törekedtünk, hogy az korszerűen, gyorsan és a lehető legjobban szolgálja tagjainkat, ügyfeleinket és szerződött partnereinket. Kihasználjuk a korszerű internetes kommunikáció lehetőségét, www.alfakepzo.hu domain néven honlapot üzemeltetünk. A honlap által nyújtott szolgáltatásokat folyamatosan fejlesztjük. Az internet segítségével ingyenes telefon, elérhetőséget biztosítunk. Tanulóink egyéni kódjuk segítségével hozzáférnek a képzéshez szükséges információkhoz. Letölthetik az órarendet, az óra vázlatokat, az érdemjegyeket, az oktatási segédanyagokat (gyakorló feladatok, és ajánlott irodalom), feladatokat oldhatnak meg, amit a rendszer kijavít és értékel.
 • A panaszkezelésről ügyfeleinket tájékoztatjuk, annak folyamatát évente, illetve szükség esetén gyakrabban is felülvizsgáljuk.
 • A képzési tevékenységgel kapcsolatos adminisztrációnk kialakításakor a jogszabályi megfelelés mellett ügyelünk arra is, hogy az a lehető legjobban szolgálja a felnőttképzési folyamatok nyomon követését, és segítse a tervezést és a fejlesztést is. Egységes számítástechnikán alapuló Vállalat Navigációs rendszert (CRM rendszert) alkalmazunk a tanfolyamok, a képzésben résztvevők nyilvántartásán túl a teljes ügyvitel lebonyolítására, dokumentálására.
 • Fontosnak tartjuk, hogy a magas szintű minőségi munkánkat külső szervekkel tanúsítassuk, és annak eredményéről tanulóinkat és partnereinket tájékoztassuk:
 • A Nemzeti Munkaügyi Hivatal (most Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal) E-000063/2013 nyilvántartásba vételi számon felnőttképzési tevékenységünket engedélyezte.
  A minőségpolitika melletti elkötelezettségünket igazolja, hogy a megyében a képző intézmények között elsőként vezettük be MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási rendszert.
 • Együttműködünk az illetékes Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályaival a munkanélküliek képzésében és átképzésében, megfelelve a szerződéses kötelezettségeknek.
 • Önálló vizsgajoggal rendelkezünk, melyek elnyerése során szakértői minősítésekre is sorkerült. (ECDL, Oktatási Hivatal, Békés Megyei Kormányhivatal). Az önálló vizsgaszervezési joggal járó kötelezettségeket maradéktalanul betartjuk. A jogosítvány részeként vizsgabefogadó tevékenységet is ellátunk az egész országban.
  Gyakorlati képzőhelyeink a Kereskedelmi és Iparkamara által minősítettek. A képzésnél gyakorlatorientáltságra törekszünk, ezért ahol lehetséges, ott mindig működő vállalkozásoknál történik a gyakorlati oktatás.
 • A minőségre vonatkozó intézményi stratégia
  A felnőttképzési tevékenységünket a vonatkozó jogszabályi előírások szigorú betartásával végezzük. Minőségbiztosítási rendszerünk bevezetésével, fenntartásával, szükség esetén módosításával, minden területen a minőségfejlesztés alapciklusát, azaz a tervezés, megvalósítás, ellenőrzés, beavatkozás fázisait alkalmazzuk. Képzéseink minőségét és feltételeinket folyamatos fejlesztjük annak érdekében, hogy a képzéseinken részt vevő felnőttek és partnereink mind tökéletesebb szolgáltatásban részesüljenek.
  Az intézmény szervezeti egységei és alkalmazottai minőségbiztosítással kapcsolatos felelőssége
  Minőségbiztosítási rendszerünk a képzési intézményen belül teljes elkötelezettséget kíván a minőségbiztosítás iránt. A vezetőség aktív részvétele a minőségirányításban párosul a munkatársak minőségfejlesztési folyamatokba való bevonásával és a jó példák elismerésével.
  Az intézmény vezetősége biztosítja, hogy minden alkalmazott megismerje az intézmény minőségpolitikáját, a minőségirányítási rendszer alapvető céljait, felépítését és működési előírásait és elvárja, hogy azt az intézmény szervezeti egységei és alkalmazottai napi gyakorlatként alkalmazzák.
 • Jogi oltalom alatt álló védjegyet rendszeresítettünk az általunk nyújtott magas szintű képzések azonosítása, másoktól való megkülönböztetése, és az igénybevevők tájékoztatása érdekében:
 •  
 • Az ALFA KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület a minőséget működésének alaptevékenységében meghatározó tényezőként tekinti és ebben helyet, és teret kap a csapatmunka, a minőség iránti igény megléte.
 • A minőségcélok teljesüléséhez elengedhetetlenül fontos a lehető legjobb humán erőforrás biztosítása és tovább fejlesztése:
  Arra törekszünk, hogy főállású munkatársaink többsége, munkakörének megfelelő felsőfokú végzettséggel és több éves szakmai gyakorlattal rendelkezzen. Oktatóink mindegyike rendelkezik megfelelő iskolai végzettséggel és szakmai gyakorlattal, igyekszünk olyan embereket választani, akik ténylegesen is gyakorolják a szakmát.
  Főállású alkalmazottaink és óraadó oktatóink tovább tanulását, szakmai és pedagógiai továbbképzéseken való részvételüket támogatjuk, és segítjük.
  Tárgyi feltételeket saját és bérelt eszközökkel biztosítjuk. Folyamatosan törekszünk a legújabb legkorszerűbb eszközök és technológiák beszerzésére, ennek érdekében élünk a pályázati lehetőségekkel is.
  Munkatársaink azzal a felelősségtudattal végzik munkájukat, hogy szakterületükön mindenkor a legjobbat kell nyújtaniuk. Az intézmény mindazon foglalkoztatottjával megismertetjük minőségbiztosítási rendszerünket, akik közreműködnek felnőttképzési tevékenységünk folytatásában. Minőségbiztosítási rendszerünk egyértelműen meghatározza az érintettek felelősségi és hatáskörét, melynek betartását munkatársainktól elvárjuk.
  A képzésben résztvevők bevonásának módja a minőségbiztosítás megvalósításába
  A jogszabályi előírások szerint, a minőségi képzés iránti elkötelezettségünket bizonyítva nagy hangsúlyt helyezünk a résztvevők elégedettségének mérésére. Külön minőségcélokat fogalmazunk meg a résztvevői elégedettségmérés során elérni kívánt értékek tekintetében. Az eredményeket nyilvánosságra hozzuk, a fejlesztésekbe történő visszacsatolásukról gondoskodunk. A céljainkkal esetlegesen nem összeegyeztethető eredmények jövőbeni javítása érdekében helyesbítő-megelőző intézkedéseket foganatosítunk.
  A minőségpolitika megvalósításának, figyelemmel kisérésének és felülvizsgálatának módja
  Az intézmény jövőjének biztosítása szempontjából cél a munkafolyamatok, valamint a tevékenység eredményességének folyamatos javítása. Minőségpolitikánkat, minőség céljainkat és azok teljesülését évente az önértékelés alkalmával felülvizsgáljuk, és a megváltozott igényekhez igazítjuk.
  A Minőségpolitika az intézmény felnőttképző és minőségbiztosítási tevékenységét alapvetően meghatározó dokumentum, megfogalmazása, módosítása, jóváhagyása, hatályba léptetése az intézmény képviseletére jogosult vezető hatáskörébe tartozik.
 • A minőségpolitikánk nyilvánosságát és hozzáférhetőségét az alábbi módon biztosítjuk:
  - Minden ügyfélszolgálati fogadóhelyen, faliújságon jól látható módon kifüggesztjük.
  - A www.alfakepzo.hu honlapon nyilvánosságra hozzuk.
  - Az olvasható hozzáférés mellett ügyintézőink szóbeli tájékoztatást is biztosítanak.
  - Munkatársaink éves oktatásába szervesen beépül.
 • Az ALFA KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület – Alfaképző KISOSZ – minőségpolitikájában figyelembe vette a képzésben résztvevők, munkáltatók, munkatársak, oktatók igényei kielégítésének szükségességét, és módját. Mindezeket szem előtt tartva, a munkafolyamatok harmonizációja érdekében működteti minőség biztosítási rendszerét. Elkötelezett a vezetés a tekintetben, hogy a gazdasági érdekképviseletre, gazdálkodásunkra és felnőttképzési tevékenységünkre vonatkozó jogszabályi és szakmai követelményeknek megfeleljünk.
 •  
 • Hatályba léptetés dátuma: 2018.01.10.
 • A Minőségpolitikát jóváhagyta:
  ………………………………………….
 • P.H

 

(c) 2013 ALFA KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület


Engedély nyilvántartási szám: E-000063/2013

Felnőttképzési engedély száma: E/2020/000114

Magán-munkaerőközvetítő nyilvántartásba vételi szám: 9674-1/2009

 

KAPCSOLAT:

 Kapcsolat

 

 

_
_

 ALFA KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület honlapján indított feliratkozás / regisztrálás / jelentkezés a feliratkozási feltételek elfogadását is jelenti egyben. Azaz, feliratkozással / regisztrálással / jelentkezéssel egyidejűleg hozzájárulásodat adod, hogy ettől a weboldaltól (esetlegesen akár reklámot is tartalmazó) elektronikus levelet fogadj, valamint kijelented, hogy az általad megadott e-mail cím céges használatú. A feliratkozáskor kapott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át. A feliratkozás bármikor egy kattintással megszüntethető a levelek alján található link segítségével. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-84443/2015.  Szerver üzemeltető: Gedeon Bt

Adatkezelési tájékoztató      Jogi nyilatkozat

 

 

 

 

 

designer: A-TEAM © developer: EXP ©

Kedves Látogatónk, honlapunk oldalai "sütiket" használ! Ez egy háttérprogram, mely kizárólag a felhasználók technikai azonosítására és statisztikai adatok szerzésére szolgál.
Az EU törvények értelmében önnek hozzá kell járulnia a "sütik" használatához. Ide kattintva elolvashatja az adatkezelési tájékoztatónkat!

Nem fogadom el Elfogadom